Thayaht (Ernesto Michahelles) (1893-1959…

Thayaht

(Ernesto Michahelles)

(1893-1959) – Dux, 1929