Lorenzo Viani (1882 – 1936) – Testa futurista…

Lorenzo Viani (1882 – 1936) – Testa futurista, 1919

Plaster